Rubriky
Pelmel

Energetická náročnost budov – tepelná obálka budov

S dlouhotrvajícím trendem na snižování energetické náročnosti budov se stává tepelná obálka budovy čím dál důležitějším faktorem při navrhování staveb. Vhodně provedená obvodová konstrukce napomáhá kvalitě vnitřního prostředí a zlepšuje energetickou bilanci. Obálku budovy tvoří všechny konstrukce oddělující vnitřní prostor od vnějšího (vnějším prostředím rozumíme i zeminu).

Pro definování kvality tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí nám slouží součinitel prostupu tepla. Je potřeba pro výpočet tepelných ztrát konstrukcí a tím pro výpočet energetické náročnosti budov. Tyto hodnoty jsou důležité pro návrh topné soustavy a lze díky nim vyčíslit předpokládané náklady na vytápění, které tvoří nemalou část výdajů na provoz budov.

Součinitel prostupu tepla značíme velkým „U“. Jeho hodnota se udává ve W/m2K (watt na metr čtvereční kelvin). Zjednodušeně nám součinitel říká, kolik tepla ztratíme na metru čtverečním konstrukce při rozdílu teplot 1 kelvin. Výsledný součinitel prostupu tepla je součtem vypočtené hodnoty pro danou konstrukci s přičtením hodnoty zohledňující tepelné mosty.

Tepelné mosty jsou podstatnou součástí celé rovnice. Současné zateplovací systémy jsou na velmi vysoké úrovni a tepelné ztráty typickým průřezem konstrukce jsou minimální. K největším ztrátám dochází v místech okenních otvorů a jejich výplně, návaznosti střech na obvodovou stěnu či kotvení dodatečných konstrukcí.

Požadované hodnoty na dílčí konstrukce jsou stanoveny tabulkou č. 3 normy ČSN 73 0540-2. Jako příklad uveďme některé z hodnot:

– vnější stěna těžká Un = 0,30 W/ m2K

– střecha se sklonem nad 45° Un = 0,30 W/ m2K

– výplň okenního otvoru Un = 1,50 W/ m2K

Z hodnot je patrné, že k největším ztrátám dochází právě například v místech okenních otvorů. Uvedené hodnoty jsou požadované, norma uvádí i hodnoty doporučené, které jsou ještě přísnější. Pro potřeby zmíněné normy je třeba dále rozlišovat prostory vytápěné a temperované. Temperovaný prostor je součástí obálky budovy, ale není přímo vytápěn (např. společné domovní chodby bytových domů apod.).

Při volbě stavebních materiálů pro zateplení budovy je třeba řídit se hodnotou součinitele tepelné vodivosti ʎ, který je udáván výrobcem. Z něho se provádí výpočet výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla. U obou hodnot platí jednoduché pravidlo: Čím nižší, tím lepší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *