Rubriky
Pelmel

Přenesená daňová povinnost: Co to vlastně znamená?

Přenesená daňová povinnost znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty (DPH) přechází z dodavatele na zákazníka. V těchto případech již dodavatel nevybírá DPH od zákazníka a neodvádí ji ani státu. Místo toho je zákazník povinen přiznat daň na vlastním daňovém přiznání a sám ji příslušnému správci daně uhradit. Přenesená daňová povinnost vzniká ve vybraných oblastech, kde hrozí vyšší riziko daňových úniků a snaha zákazníků snížit svou daňovou povinnost nelegálními způsoby. Přenesením daňové odpovědnosti na zákazníka se právě těmto rizikům zamezuje a zajišťuje se spravedlivé a efektivní zdanění služeb. Cílem tohoto článku je detailně popsat pojem přenesené daňové povinnosti včetně případů, kdy se uplatňuje. Čtenář se seznámí s důvody jejího vzniku, účelem a dopady na dodavatele a zákazníky. Pochopením této daňové instituce bude možné lépe se orientovat v podmínkách zdanění daných plnění.

Přenesená daňová povinnost

Vymezení pojmu „přenesená daňová povinnost“
Přenesená daňová povinnost znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty (DPH) přechází z dodavatele zboží či poskytovatele služeb na jejich zákazníka. Dodavatel v těchto případech již DPH nevybírá ani neodvádí, nýbrž tuto daňovou povinnost přenáší na svého zákazníka.

Rozdíl mezi přímou a nepřímou přenesenou daňovou povinností
Při přímé přenesené daňové povinnosti dodavatel přímo požaduje od zákazníka zaplacení DPH, aniž by ji nejprve vybral. Zákazník je pak povinen daň sám přiznat a příslušnému správci daně uhradit.
U nepřímé přenesené daňové povinnosti dodavatel nejdříve DPH vybere od zákazníka, ale následně mu ji bez zaplacení do státního rozpočtu vrátí. Zákazník pak tuto daň opět sám přizná a odvede příslušnému správci daně.

Příklady přenesené daňové povinnosti
Přenesená daňová povinnost se vztahuje např. na stavební práce, dodání zlata, prodej obilovin a tech. plodin, ubytovací služby atd. Podrobnější přehled je uveden v příslušných zákonných ustanoveních.

Kdo je povinen přenášet daňovou povinnost

Identifikace plátce DPH
Plátcem DPH, tj. osobou povinnou přenášet daňovou odpovědnost, je dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb. Plátce DPH je fyzická nebo právnická osoba registrovaná k DPH, která v rámci ekonomické činnosti poskytuje zdanitelná plnění a je povinna přiznat a zaplatit DPH.

Identifikace poplatníka
Poplatníkem DPH, na kterého je případně přenesena daňová povinnost, je osoba, které je dodáváno zboží či poskytována služba od plátce DPH. Poplatníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Případy, kdy se přenáší daňová povinnost
Plátce DPH je povinen přenést daňovou odpovědnost na poplatníka, pokud:

 • Poskytuje zdanitelné plnění, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost (viz předchozí odstavec).
 • Ví o registraci svého zákazníka k DPH.
 • Má pochybnosti o oprávněnosti odpočtu daně u svého zákazníka.
 • Dodává zboží nebo poskytuje služby, u kterých hrozí vyšší riziko daňových úniků.

V ostatních případech plátce běžně vybírá DPH od zákazníka a sám ji odvádí státu. Povinnost přenést daňovou odpovědnost lze nalézt v příslušných ustanoveních zákona o DPH.

Výhody a nevýhody přenesené daňové povinnosti

Výhody pro plátce DPH
Přenesením daňové povinnosti na zákazníka dosahuje plátce DPH několika výhod:

 • Ušetří administrativní náklady spojené s výběrem, odvodováním a kontrolou DPH.
 • Vyloučí riziko neuhrazení daňové povinnosti ze strany zákazníka.
 • Může nabízet nižší ceny bez DPH zákazníkům.

Výhody pro poplatníka
Z pohledu poplatníka představuje přenesená daňová povinnost následující výhody:

 • Získá odpočet DPH uhrazené plátci, aniž by musel DPH z každé faktury nejdříve vybírat.
 • Ušetří náklady spojené s výběrem DPH od svých zákazníků a jejím odváděním.

Nevýhody pro plátce DPH
Hlavní nevýhodou pro plátce DPH je ztráta kontroly nad daňovou povinností, což může vést k výpadkům příjmů z DPH. Za dlužnou daň totiž v konečném důsledku odpovídá vždy plátce DPH.

Nevýhody pro poplatníka
Zásadní nevýhodou přenesené daňové povinnosti pro poplatníka je, že musí daň z plnění od plátce DPH sám přiznat a uhradit příslušnému správci daně. V případě nesprávného zaúčtování hrozí i sankce ze strany daňového úřadu. Poplatník zároveň přichází o kontrolu nad výší DPH účtované plátcem.

Postup při přenášení daňové povinnosti

Základní kroky
Proces přenášení daňové povinnosti zahrnuje několik základních kroků:

 1. Identifikace případu, kdy je plátce DPH povinen přenést daňovou odpovědnost na zákazníka.
 2. Informování zákazníka o přenesené daňové povinnosti, zejména před uskutečněním zdanitelného plnění.
 3. Nevybírání DPH od zákazníka při uskutečnění plnění.
 4. Zajištění dokladů prokazujících přenesení daňové povinnosti (faktury apod.).

Povinnosti plátce DPH
Plátce DPH je povinen:

 • Informovat zákazníka písemně o přenesení daňové povinnosti před uskutečněním plnění.
 • Uchovávat doklady prokazující informování zákazníka po dobu 10 let.
 • Vystavit fakturu s vyznačením „přenesení daňové povinnosti“ namísto sazby a výše DPH.

Povinnosti poplatníka
Poplatníkovi, na kterého byla daň přenesena, vznikají tyto povinnosti:

 • Přiznat DPH ve výši odpovídající ceně bez DPH na příslušném daňovém přiznání v termínu jeho podání.
 • DPH řádně zaplatit nejpozději při podání daňového přiznání.
 • Uchovávat doklady prokazující přenesení daňové povinnosti po dobu 10 let.
 • Při odpočtu daně disponovat doklady prokazujícími splnění podmínek odpočtu.

Plátce i poplatník jsou povinni vést podrobnou evidenci o přenesení daňové povinnosti včetně veškerých dokladů, a to pro potřeby kontrolního orgánu.

Kontrola a sankce při porušení přenesené daňové povinnosti

Práva a povinnosti kontrolních orgánů
Orgány Finanční správy ČR jsou oprávněny provádět kontroly dodržování přenesené daňové povinnosti u plátců i poplatníků DPH. Při kontrole mají právo:

 • Vyžadovat předložení veškeré dokumentace k přenesení daňové povinnosti včetně podkladů pro odpočet daně.
 • Provádět kontrolu na místě u plátce i poplatníka DPH.
 • Ukládat opatření k nápravě a sankce v případě zjištěných nedostatků.

Plátce DPH i poplatník mají povinnost při výkonu kontroly poskytovat kontrolním orgánům součinnost, předkládat veškeré doklady s přenesenou daňovou povinností související a odpovídat na položené otázky.

Sankce za porušení přenesené daňové povinnosti
V případě zjištění porušení pravidel pro přenesení daňové povinnosti mohou kontrolní orgány uložit:

 • Penále ve výši 2 000 Kč až 250 000 Kč.
 • Zrušení registrace DPH s následným vyměřením daně.
 • Použití donucovacích prostředků, jako je exekuce apod.

Plátce i poplatník odpovídají za dlužné daně vyplývající z porušení přenesené daňové povinnosti. V krajním případě lze uplatnit i trestněprávní postih. Proto je nezbytné dodržování veškerých předpisů souvisejících s přenesením daňové povinnosti. Kontroly a sankce totiž mohou dopadnout jak na plátce, tak na poplatníka DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *