Rubriky
Pelmel

Jak správně sepsat závěť

Jak začíná být v posledních letech trendem, nechtějí lidé nechat nic náhodě a čím dál častěji pořizují poslední vůli pro případ úmrtí. Co je však dobré vědět před uzavřením, jaké náležitosti jsou potřeba a na co je dobré nezapomenout?

Co je to závěť?

Závětí rozumíme odvolatelný projev vůle, kterým osoba pro případ smrti zůstavuje jiné osobě nebo osobám podíl na svém majetku (pozůstalosti). Obecně vyžaduje písemnou formou, s výjimkou krajních případů, kdy může být pořízena s úlevami.

Jaké jsou její náležitosti?

Mimo již uvedené písemné formy je podstatné v listině specifikovat kdo, komu a co zůstavuje (tzn. kdo je zůstavitel, kdo je dědicem a jaká věc je předmětem dědictví). Rozhodně je důležité uvést den, kdy byla závěť pořízena. Následně zákon ponechává volnost, jak bude zůstavitel závěti postupovat. Na výběr má následující možnosti.

1) Zůstavitel sepíše závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše beze svědků.

2) Závěť nebude napsaná vlastní rukou (bude např. napsána na počítači, stroji). Zůstavitel pak tuto listinu podepíše před minimálně dvěma současně přítomnými svědky a výslovně prohlásí, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

3) Zůstavitel provede závěť formou veřejné listiny, tzn. sepíše ji, respektive nechá si ji potvrdit u notáře. Jedná se o „neprůstřelnou“ formu závěti, avšak s pořízením je spojen poplatek.

Kdo není způsobilý pořizovat závěť?

Z pořízení závěti jsou v zásadě vyloučeny nesvéprávné osoby, ale i v tomto případě zákon stanovuje určité výjimky. Například osoby, které již dovršily patnácti let, avšak stále nejsou plně svéprávné, mohou pořídit závěť formou veřejné listiny (viz. výše), a to i bez souhlasu rodičů, respektive zákonného zástupce.  

Na co si dát ještě pozor?

Když už sepisujete závěť, kde „věnujete“ pozůstalost určitým osobám, je potřeba dát pozor, aby závětí nepřišli zkrátka nepominutelní dědicové. Těmi se rozumí potomci v přímé linii zůstavitele. Je dobré mít na paměti, že potomkům vždy musí náležet alespoň 1/4 jejich zákonného podílu v případě, že jsou zletilí a minimálně 3/4, pokud jsou nezletilí (např. jestliže máte 2 zletilé potomky, ale jste rozvedeni, případně ovdovělí, dle zákona náleží každému z potomků minimálně 12,5 % majetku). 

Pokud se stále v sepisování závěti neorientujete, můžeme závěrem doporučit vytvoření závěti u notáře, který Vás upozorní na všechny překážky a strasti při sepisování závěti, a také formou veřejné listiny zajistí nenapadnutelnou formu poslední vůle. 

1 komentář u „Jak správně sepsat závěť“

Ona závěť není zase tak jednoduchá. V závěti můžete 20 let před svou smrtí určit UNIVERSALNÍHO DĚDICE – jen toho majetku movitého a nemovitého o kterém víte .Ovšem POZOR nemůžete převést majetek o kterém nevíte !!! Nevíte například že se od roku 1945 nestaráte o pozemky.Nebo jste byl sourozenci manžela ,Národním výborem,JZD obejit a máte stále nárok. Takové majetky nelze univerzálně odkázat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *